Aansprakelijkheid, copyright SalesChange en Auteurswet

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van SalesChange besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website van SalesChange wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de website van SalesChange wordt met grote regelmaat aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website van SalesChange mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van SalesChange (ook niet via een eigen netwerk). Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van SalesChange, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van SalesChange te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze  website verkregen is.

 

 
     
 
 
© 2006 SalesChange.